Forsikring og 4 forskellige forsikringsselskaber

Forsikring og 4 forskellige forsikringsselskaber
forsikring - få 3 gratis tilbud

Sygeforsikringen “fyn”

Sygeforsikringen “fyn” forsikring blev oprettet i 1962. Det var politisk besluttet at nedlægge sygekasser og fortsættelsessygekasser, idet alle borgere for fremtiden skulle dækkes af den offentlige sygesikring. I 1972 besluttede repræsentanter for de 13 fortsættelsessygekasser at stifte et gensidigt forsikringsselskab.  Fortsættelsessygekassen Fyn, Gensidig Sygeforsikringsforening, med det formål at tilbyde borgerne sygeforsikring som supplement til den offentlige sygesikring. Medlemstallet androg ved starten ca. 200.000 og er herefter vokset støt år for år.

I 1973 passerede det en halv million, i 1989 1 million, og i 2004 var der godt 1,8 mio. medlemmer. Præmieindtægten androg ca. 1,9 mia. kr. Forsikringsydelserne bestod først og fremmest i tilskud til medicin, tandlæge- og andre sundhedsydelser. I 1979 blev International Health insurance fyn a/s (IHI) stiftet med det hovedformål at forsikre udlandsdanskere. Senere har “fyn” også udbudt forsikring med operationsdækning og hospitalsforsikring samt dækning ved kritisk sygdom. IHI blev solgt i 2000 og havde i 2004 en præmieindtægt på over 1,3 mia. kr. Fra 2005 ejes IHI af den engelske KUPFI Group.

AssuIndex Forsikring A/S

AssuIndex Forsikring A/S havde i 2004 en præmieindtægt på 1,3 mia. kr. Selskabet blev dannet ved, at AssuIndex og Østifternes (Det tidligere ØB) forsikringsaktiviteter fra 1. januar 2000 samledes i AssuIndex-Østifterne Forsikring A/S. Hermed var et af de gamle oprindelige gensidige brandforsikringsselskaber – efter en tid som all-round-selskab – søgt ind i en helt ny og formodet sikker havn.

Østifterne, der var grundlagt i 1889, havde faktisk klaret sig godt økonomisk også efter bortfaldet af monopolet. Samt efter omdannelsen til almindeligt skadesforsikringsselskab. Det må således tages som et udtryk for den stadig tilspidsede konkurrencesituation, at man har anset den økonomiske fremtid som bedre betrygget ved at indgå i en stor finansiel koncern. I 1997 overtog ØB Danske Brand fra LB. Købstædernes Forsikring G/S, med en præmieindtægt i 2004 på 0,7 mia. kr., er efterkommeren af Købstædernes Brandforsikring, der blev stiftet i 1761.

Efter det tidligere nævnte samarbejde med ØB og Kjøbenhavns Brandforsikring, indgik Købstæderne i 1982 en aftale med Danske Loyd om salg af brandforsikringer. Det var en aftale, der efter fusionen med Baltica blev videreført af dette selskab. Aftalen ophørte med udgangen af 2000 på konkurrencemyndighedernes foranledning. Herefter har Købstaederne etableret sig som et selvstændigt, fuldttegnende og landsdækkende skadesforsikringsselskab.

Den gamle Forsikringsaftalelov

Forsikringsaftaleloven, der nu er over  60 år gammel, antages ikke at gå langt nok i retning af at beskytte forsikringstagerne. Og i hvert fald antages flere af lovens bestemmelser at måtte moderniseres.  På denne baggrund blev der omkring 1975 i Norge, Sverige, Finland og Danmark indledt et arbejde med henblik på en revision af loven, idet der i alle fire lande blev nedsat udvalg, som fik til opgave at gennemgå loven og  fremkomme med de ændringsforslag, en sådan gennemgang måtte give anledning til.

I de andre nordiske lande er dette revisionsarbejde ved at være afsluttet. I Sverige (1980) og Norge (1989) er der således nu gennemført love, som på  adskillige punkter går videre end forsikringsaftaleloven i retning af at beskytte forsikringstagerne. I Danmark er det gået anderledes med arbejdet. Dette hænger sammen med, at Danmark som medlem af EF deltager i et arbejde med tilvejebringelse af  ensartede forsikringsaftalelove i de forskellige EF-lande.

Dette arbejde har foreløbig ført til udarbejdelsen af et udkast til direktiv om  forsikringsaftaler, jfr. De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 265/1980. Det er tanken, at direktivet skal være et såkaldt maksimumdirektiv. Dette  indebærer for det første, at der i de forskellige medlemslande ikke vil kunne gennemføres regler, der giver forsikringstagerne en bedre beskyttelse end direktivet. At der er tale om et maksimumdirektiv, indebærer for det andet, at  den gældende lovgivning i nogle lande, ikke mindst i Danmark, må ændres således, at den kommer til at give forsikringstagerne en dårligere beskyttelse end i dag. Reglerne i direktivet giver nemlig på flere punkter forsikringstagerne en dårligere beskyttelse end reglerne i forsikringsaftaleloven.

0 Comments on “Forsikring og 4 forskellige forsikringsselskaber

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*