Find et godt forsikringsselskab

Find et godt forsikringsselskab
3 tilbud på forsikring og forsikringsselskab

Find et godt forsikringsselskab

Ethvert erhverv har sit kendetegn og sin betydning, og alle erhverv er hver for sig en brik i det puslespil, der danner samfundsmønsteret i Danmark. Forsikringserhvervet indtager en central plads i dette mønster. De ansatte i et forsikringsselskab skal alle inden for deres område – det være sig sælgeren, policemedarbejderen, skadebehandleren og taksatoren – bidrage til på den ene side at skabe gode løsninger for kunderne. På den anden side skal de danne grundlaget for en lønsom forretning for et forsikringsselskab. For at dette kan ske, kræves der ikke alene en grundlæggende viden om, hvad forsikring er, og hvordan faget reguleres. Nok så vigtigt kræves en indsigt i samfundsstrukturen og dermed behovet for forsikringsmæssige løsninger.

KABL-Pension

KABL-Pension tegner kollektive livs- og pensionsforsikringer for pædagogmedhjælpere, mens Grafisk Pension henvender sig til ansatte i den grafiske branche. Til pensionskassen og selskaberne under PensionDanmark blev der i 2004 indbetalt medlemsbidrag på i alt 6,6 mia. kr. Balancen androg ultimo året 41 mia. kr. PensionDanmark blev etableret i 1992 som en af de nye arbejdsmarkedspensionsordninger, hovedsagelig for de forskellige SiD-grupper på arbejdsmarkedet.

PensionDanmark er således administrationsfællesskab for B&A Pension (bygge- og anlægsbranchen), HTS Pension (handels-, transport- og servicebranchen) samt for PMS Pension (Pensionskassen for kvindelige arbejdere). Pensionskasserne og forsikringsselskab under SWA havde i 2004 et samlet medlemsbidrag/præmie på 4,5 mia. kr. og en balance på 88 mia. kr. SWA er et administrationsfællesskab (stiftet i 1954) for 8 pensionskasser med pensionsordninger for ansatte inden for sundhedsområdet.

Den største af disse er pensionsforsikring Pensionskassen for Sygeplejersker, der alene havde en balance på 40 mia. kr. ved udgangen af 2004. I 1992 oprettedes endvidere Aktiva Pension Forsikringsselskab A/S, der senere ændrede navnet til PI<A+Pension Forsikringsselskab A/S (PI(A+Pension). Selskabet tegner individuelle pensioner fortrinsvis til SWA-medlemmerne og deres familier som supplement til pensionskassernes ydelser.

Marna pensionsforsikring

I 2006 stiftedes serviceselskabet Marna, som skal varetage medlemskontakten for SWA-kasserne, Pædagogernes Pensionskasse (PBU) samt Lærernes Pension (fra 2008). Industriens Pension havde i 2004 medlemsbidrag på 3,9 mia. kr. og en balance på 28,4 mia. kr. Industriens Pension er ligeledes stiftet i 1992 som et resultat af overenskomstaftalerne om arbejdsmarkedspension af parterne bag Industriens Overenskomst (Dansk Industri og COIndustri). Ligesom for PensionDanmarks vedkommende er der tale om pensionsordninger i en opbygningsfase med en kraftig vækst i medlemsbidrag og balancer.

Livsforsikringsselskaberne i Codan-koncernen havde i 2004 en præmieindtægt på 3,8 mia. kr. og en balance på 67,1 mia. kr. Der er tale om livsforsikringsselskaber fra den oprindelige Codan-koncern samt livsforsikringsselskaberne fra Hafnia-koncernen. Den blev i 1993 blev overtaget af Codan. I oktober 2004 solgte Codan sine livs- og pensionsforsikringsaktiviteter til det svenskejede SEB Trygg Liv. Selskabet hedder herefter SEB Pension.

Lovens tilblivelse

For at sikre en sådan beskyttelse er mange af lovens bestemmelser  formuleret således, at de ikke kan fraviges til skade for forsikringstagerne.  Dette gælder f.eks. bestemmelserne om. hvilke virkninger det indebærer, at der er givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning (§§ 4 ff.), og bestemmelserne om, hvilke virkninger det indebærer, at forsikringspræmier ikke  betales i rette tid (§§ 13 ff.). Lovens bestemmelser er ikke udtømmende.

Om mange vigtige spørgsmål findes der ikke nogen bestemmelser i loven. F.eks. findes der ikke i loven bestemmelser om indgåelse af forsikringsaftaler eller om assurandører. På  disse og andre punkter må loven suppleres af almindelige formueretlige regler. Også her må man imidlertid være opmærksom på, at forsikringsaftaleloven som nævnt har karakter af en social beskyttelseslov.

Man må derfor være varsom med uden videre at anvende almindelige formueretlige regler til  løsningen af forsikringsretlige spørgsmål, såfremt de regler, der er tale om at anvende, ikke er egnede til at beskytte forsikringstagerne som de svage i forhold til et forsikringsselskab. Lovens revision Forsikringsaftaleloven anses i almindelighed for at være en fremragende lov. Den går i forhold til de fleste udenlandske love meget langt i retning af at  beskytte forsikringstagerne. Og set fra et lovteknisk synspunkt er den på det nærmeste uangribelig. Alligevel har man ment, at en revision trænger sig på.

0 Comments on “Find et godt forsikringsselskab

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*