Formålet med en forsikring

De enkelte interessebegreber bygger på et økonomisk grundlag, og det er forsikringens formål at beskytte disse økonomiske interesser. En forsikring kan ikke forebygge en ulykkelig hændelse, men har til formål at afhjælpe de økonomiske tab, som en sådan hændelse kan medføre. Forsikringen dækker således udelukkende det tab, som opstår ved den pågældende begivenhed, og dermed hverken kan eller skal en skadesforsikring føre til vinding for den skadelidte. En personforsikring bortset fra tab af erhvervsevne og arbejdsløshedsforsikring må dog godt føre til vinding for kunden, idet en person ikke kan værdiansættes på samme måde som en ting. Lovgivningen foreskriver, at forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at betale mere end det lidte tab. Forsikringens formål er derfor at stille den skadelidte økonomisk, som om den skadevoldende begivenhed ikke havde fundet sted.

Hvad er en forsikring?

Rent juridisk er forsikring en aftale, hvor den ene part, forsikringsgiveren, forpligter sig til at udbetale en erstatning til den anden part, forsikringstageren, såfremt en af aftalen omfattet begivenhed indtræder. Som modydelse betaler forsikringstageren et aftalt beløb, en præmie. Det forsikringsselskab, der overtager risikoen, kalder vi forsikringsgiveren. Den, med hvem selskabet har oprettet aftalen – den der har tegnet forsikringen – er forsikringstageren. Den person, på hvis liv og helbred en forsikring tegnes, kaldes den forsikrede.

Den begivenhed, der skal udløse forsikringens erstatning, kaldes forsikringsbegivenheden. Ofte er det forsikringstageren, der har ret til erstatning, når forsikringsbegivenheden indtræder. En forsikring kan også tegnes til fordel for en tredje person. Den, der har ret til erstatningen, kaldes den sikrede eller i særlige tilfælde ved personforsikring den begunstigede. Selve aftalen bekræftes af begge parter, ved at selskabet udsteder en police, der i enkeltheder beskriver forsikringens dækning. Det sker ved at forsikringstageren betaler den aftalte præmie for forsikringen. Det tidsrum, forsikringen skal yde dækning, kaldes forsikringsperioden eller forsikringstiden eller policens løbetid. Den interesse, forsikringen er tegnet på, kaldes forsikringsobjektet eller fiørsikringsgenstanden. Den økonomiske værdi, den pågældende interesse er forsikret for, kaldes forsikringssummen. På livsforsikringer med løbende udbetalinger taler man ikke om en sum, men om forsikringsydelsen.

Økonomisk en udligning

Økonomisk set kan forsikring beskrives som en økonomisk udligning af tab. Alle forsikringstagere indbetaler deres præmie for den enkelte forsikring til forsikringsselskabet. Ud af den samlede præmieindtægt betaler de tab, som måtte opstå hos en eller flere af forsikringstagerne ved forsikringsbegivenheder. Forsikringssystemet indebærer således, at den enkeltes tab fordeles på alle de øvrige. Det vil sige et gensidighedsprincip efter devisen “alle for én”. Når man anskuer forsikringsbegrebet fra denne synsvinkel, er det naturligt, at der må være visse betingelser for, hvilke interesser der kan forsikres.

Helt klart må det være, at den pågældende interesse må være lovlig. Man kan således for eksempel ikke tegne en forsikring til en indbrudstyv mod det tab, han vil lide ved ikke at kunne afsætte stjålne effekter. Herudover gælder følgende betingelser for tegning af forsikring. For det første må det forudsættes, at risikoen for skade kan beregnes, og at det er uvist, hvem af de forsikrede en skade vil ramme. For det andet må det betinges, at flere er udsat for den samme risiko samtidigt, dog således at der ikke vil ske en skade hos alle forsikrede samtidigt.

Etiket: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*